Brener ,B. ,Tortelly ,R. ,Menezes ,R.C. ,Muniz-Pereira ,L.C. ,Pinto ,R.M. (2006) Prevalence and pathology of the nematode Heterakis gallinarum, the trematode Paratanaisia bragai, and the protozoan Histomonas meleagridis in the turkey, Meleagris gallopavo , Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro , Vol. 101, pp. 677-681.