Carballada, Rico, C., Ameneiros, Lago, E., Gonzalez, Moraleja, J., Sesma Snachez, P. (1998)Outbreak of Reiter’s syndrome caused by Ascaris lumbricoides, Rev Clin Esp. , 198(10), p. 714.