Chen, E.R. (1998)Infection of Capillaria philippinensis in man, Zhonghua Min Guo Xiao Er Ke Yi Xue Hui Za Zhi. , 39(2), p. 77.