Fang, Y., Tan, Y., Zhang, Y., Li, J. (1999)Effect of IL-6 on the multiplication of Toxoplasma gondii, Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. , 17(2), pp. 106-8.

This post was written by ali on March 23, 2010
Posted Under: 1999 (Toxoplasma gondii - World Articles),Parasitology articles,Toxoplasma gondii (Wa),World