Guo, H., Chen, G., Zheng, H., Zhou, Y., Lu, F. (1999)Immune responses in mice vaccinated with recombinant plasmid pcDNA3 containing ROP1 gene from Toxoplasma gondii, Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. , 17(6) , pp. 334-7.

This post was written by ali on March 23, 2010
Posted Under: 1999 (Toxoplasma gondii - World Articles),Parasitology articles,Toxoplasma gondii (Wa),World