Guo, X.R., Xue, H.C., Li, T.H., Liu, S. (2003)Cloning and expression of specific antigen genes of Ancylostoma caninum, Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. , 21(1), pp. 12-5.