Hwang, K.P. (1998)Human intestinal capillariasis (Capillaria philippinensis) in Taiwan, Zhonghua Min Guo Xiao Er Ke Yi Xue Hui Za Zhi. , 39(2), pp. 82-5.