Lei, S.T., Yang, Y.J., Bai, L. (2003)Mixed infection of Strongyloides stercoralis and Clonorchis sinensis: report of one case, Di Yi Jun Yi Da Xue Xue Bao. , 23(6), p. 636.