Li, J.H., Lu, S.Q., Zhang, Y.P., Wang, F.Y., Wen, J.F. (2000)Molecular phylogeny of Giardia lamblia based on triose phosphate isomerase (tim) gene sequence, Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. , 18(3), pp. 141-5.

Previous Post: