Liang, Z., Xu, L. S(1995)tudies on the enzyme cytochemistry of Toxoplasma gondii and the influence of artemether, Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. , 13(3), pp. 182-4.

This post was written by ali on February 16, 2010
Posted Under: 1995 (Toxoplasma gondii - World Articles),Parasitology articles,Toxoplasma gondii (Wa),World
Previous Post: