Liu, C., Ke, O., Tan, D., Zhang, Z. (1998)Detection of Toxoplasma gondii DNA in human lymph node tissue by in situ hybridization, Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi, 16(5), pp. 380-3.

Previous Post: