Liu, C., Ouyang, K., Tan, D. (1998)Polymerase chain reaction applied for detection of Toxoplasma gondii in lymph nodes, Hunan Yi Ke Da Xue Xue Bao. , 23(4), pp. 356-8.