Peng, G.H., Yuan, K., Zhou, X.M. (2003)Isolation of the infective stage larvae of Ascaris lumbricoides, Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi, 21(1), inside back cover.