Peng, G.H., Yuan, K., Zhou, X.M., Peng, W.D. (2004)The second stage larvae of Ascaris lumbricoides, Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. , 22(4), pp. 209-12.