Su, S.L., Chen, G.F., Zhang, R.Q. (2005)Case report: heavy infection of Strongyloides stercoralis complicated with meningioma and cholelithiasis, Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi, 23(1), p. 9.