Wen, L.Y., Hotez, P.J. (2001)Studies on immunological reaction of the antiserum of recombinant secreted protein from Ancylostoma caninum, Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. , 19(3), pp.166-8.