Weng, P.L., Peng, W.D. (2006)Comparative studies on the difference between Ascaris lumbricoides and Ascaris suum, Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. , 24(2), pp. 140-3, 145.