Xu, Z.M., Li, Z.S., Sun, L., Wu, X.Y., Tao, Y.P., Li, M.H. (2007)Solid medium-filter paper cultivation of Ancylostoma caninum larvae, Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. , 25(4), pp.358-9.