Xu, Z.M., Li, Z.S., Wen, M.X., Peng, R.Y., Sun, L., Wu, X.Y., Zhou, L.X., Tao. Y.P., Yang, L. (2008)In vitro effect of medicinal scorpion on the larvae of Ancylostoma caninum, Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. , 26(5), 387-8, 391.