Yang, F.Z., Huang, X.H., Tu, Z.P., Zhang, Y.Z. (2000)Establishment of an animal model of Capillaria hepatica, Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. , 18(4), pp. 229-31.