Zheng, C., Lin, J. (1998)The role of L-arginine and L-citrulline in activated macrophage against Toxoplasma gondii infection in vitro, Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. , 16(5), pp. 326-30.